Το αμάρτημα της μητρός μου

Bίου, Μ. & Κοτρώτσου, Ο. (2014). Το αμάρτημα της μητρός μου: Μυστικά στην Οικογένεια και στη Συστημική Θεραπεία. Μετάλογος - Συστημικές Προσεγγίσεις και Ψυχοθεραπεία, 24, (http://metalogos-systemic-therapy-journal.gr/contents-view).


 Emotion words in group interaction

Viou, M. (2013). Emotion words in group interaction: A discursive analysis of the emotions generated from being a mother. Working Paper Series of the Training and Research Institute for Systemic Psychotherapy. No 2013/3, Athens. Ανακτήθηκε από: http://www.logopsychis.gr/Default.aspx?tabid=758&language=el-GR.